facebooklinkedin

Notar Ana Maria Dragnea

Procedura succesorală

În cazul procedurii succesorale notariale, succesibilii vor prezenta, pe lângă doi martori care l-au cunoscut pe defunct, dar fără a fi rude cu acesta, următoarele acte:

  • Certificatul de deces al defunctului;
  • Acte de stare civilă care dovedesc legătura de rudenie cu defunctul (certificate de naștere, căsătorie, deces, sentințe judecătorești de divorț etc.,  după caz);
  • Acte juridice care fac dovada deținerii de către defunct a unor bunuri (acte de proprietate pentru bunurile imobile, acte de concesiune pentru locurile de veci, certificate de acționar și extrase de cont de la Depozitarul Central SA, extrase de cont pentru eventualele sume de bani deținute de defunct la bănci, acte ce fac dovada deținerii de către defunct a unui autoturism etc.);
  • Certificate de atestare fiscală privind bunurile imobile și autoturismele deținute de defunct, emise de Direcțiile de Impozite și Taxe Locale în circumscripția cărora sunt situate imobilele ce compun masa succesorală, din care să rezulte existența sau inexistența unor datorii  ale defunctului către bugetele locale cu privire la aceste imobile;
  • Pentru locurile de veci, adeverințe eliberate de Administrația Cimitirelor și a Crematoriilor Umane sau de administrația Parohială de care aparține cimitirul în care este situat locul de veci deținut de defunct cu titlu de concesiune;
  • Testamente;
  • Declarații de opțiune succesorală;
  • Procuri de reprezentare la dezbaterea procedurii succesorale notariale.
  • De la caz, la caz, în funcție de situația concretă, pot fi solicitate și alte înscrisuri.
Conform dispozițiilor Codului fiscal, în situaţia în care succesiunea legală sau testamentară este dezbătută şi finalizată prin întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, nu se datorează impozit. Nu se datorează impozit nici în situaţia în care, după finalizarea succesiunii, se solicită certificat de moştenitor suplimentar şi se întocmeşte încheierea finală suplimentară înainte de expirarea termenului de 2 ani.

În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

 

 

 

GDPR
× Info! Sunt de acord sa apar in statisticile website-ului, ca vizitator. De acord Nu vreau