facebooklinkedin

Notar Ana Maria Dragnea

Servicii oferite persoanelor fizice:

a)    redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b)    autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;


Notarul public are competență teritorială și materială generală  în ceea ce privește redactarea și autentificarea următoarelor tipuri de acte juridice (enumerarea nu este limitativă):

 • promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, promisiuni unilaterale de vânzare și/sau cumpărare, pacte de opțiune;
 • acte de înstrăinare mobiliară și imobiliară (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de schimb, contracte de rentă viageră, contracte de întreținere, acte de donație, contracte de uzufruct și habitație viageră, acte de dare în plată, contracte de novație, compensație, subrogație, cesiune de creanțe, remitere de datorie, contracte de vânzare cu opțiune de răscumpărare, contracte de vânzare cu rezerva dreptului de proprietate, contracte de vânzare având ca obiect o moștenire, acte de constituire a dreptului de trecere, a dreptului de superficie, uz, servitute, etc);
 • acte de alipire și acte de dezmembrare a imobilelor;
 • acte de partaj;
 • contracte de închiriere și contracte de comodat;
 • contracte de împrumut cu și fară garanție;
 • contracte de ipotecă; contracte de gaj;
 • cesiuni de drepturi de orice fel;
 • contracte de mandat;
 • orice alte contracte reglementate de lege;
 • testamente;
 • procuri generale și speciale;
 • declarații;
 • autentificarea acordurilor de mediere;
 • alte acte, la solicitarea părților;


c)    acordarea de consultații juridice scrise sau verbale, la solicitarea părților sau pe bază de contract cu durată determinată;
d)    certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;


Conform art. 148 din Legea nr. 36/1995, noatrul public poate certifica următoarele fapte, pe care le constată personal:

 • faptul că o persoană se află în viață;
 • faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
 • faptul că persoana din fotografie este una și aceeași cu persoana care cere certificarea;
 • faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi și la o anumită oră la sediul biroului notarial și declarația acesteia.
 • Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor, loteriilor publicitare.
 • Site-uri, programe informatice sau alte produse.

e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
g) primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisurile originale prezentate de părți;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite la acest birou notarial;
l) procedura succesorală notarială;

Art. 15 lit a si b din Legea nr. 36/1995 prevede că procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu defunctul (pentru notarii publici cu sediul biroului în Mun. București, competența se întinde pe tot cuprinsul Mun. București, conform art. 11 alin .2 din Legea nr. 36/1995).

m) NOU! DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ, INCLUSIV ATUNCI CÂND EXISTĂ COPII MINORI REZULTAȚI DIN CĂSĂTORIE, NATURALI ȘI/SAU ADOPTAȚI.

Dacă soții sunt de acord cu divorțul, se pot prezenta, în vederea desfacerii căsătoriei, la notarul public de la locul încheierii căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților (pentru Municipiul București, orice notar, indiferent de sector), care poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificate de divorț, potrivit legii.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de către notarul public și în cazul în care există copii minori rezultați din căsătorie, din afara căsătoriei, naturali și/sau adoptați, atunci când soții convin asupra tuturor aspectelor legate de exercitarea autorității părintești (care se face de către ambii părinți), stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separate și copii, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

Din punct de vedere al avantajelor soluționării divorțului pe cale notarială, putem aminti: termenul de soluționare este de numai 30 zile, costurile sunt reduse, nu presupune asistența unui avocat, nu presupune implicarea unor terțe persoane, iar părțile beneficiază de confidențialitate.

Din punct de vedere al avantajelor soluționării divorțului pe cale notarială, putem aminti: termenul de soluționare este de numai 30 zile, costurile sunt reduse, nu presupune asistența unui avocat, nu presupune implicarea unor terțe persoane, iar părțile beneficiază de confidențialitate.

n) NOU! ELIBERAREA CERTIFICATELOR PRIN CARE SE ATESTĂ DESCHIDEREA SAU NEDESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE A UNUI DEFUNCT, NECESARE ÎN CADRUL PROCEDURII PREALABILE ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ, CONFORM Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor orice alte operaţiuni prevăzute de lege;

o) NOU! Convenții privind alegerea de către viitorii soți (înainte de căsătorie) sau de către soți (numai după trecerea unui an de la data încheierii căsătoriei) a regimului matrimonial (comunitate convențională sau separație de bunuri);

p) NOU! Acte de desemnare a tutorelui și declarații de revocare a actului de desemnare a tutorelui;

q) Mandate pentru incapacitate;

r) Declarații-consimțământ medicale;

 

 

 

Solicita o estimare a costurilor

calculator

Nou!

Apostilarea și supralegalizare actelor notariale se efectuează la sediul Camerei Notarilor Publici București, după cum urmează: pentru apostilări la sediul din str. General Berthelot nr. 42A, sector 1, iar pentru supralegalizări la sediul din str. Icoanei nr.21, sector2.

Util

Arhivele conținând actele notariale emise de fostele notariate de stat se găsesc la sediul Camerei Notarilor Publici București din Str. General Berthelot nr. 42A, sector1.

GDPR
× Info! Sunt de acord sa apar in statisticile website-ului, ca vizitator. De acord Nu vreau