facebooklinkedin

Notar Ana Maria Dragnea

Servicii oferite persoanelor juridice:

a)    redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b)    autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public;


Notarul public are competență teritorială și materială generală în ceea ce privește redactarea și autentificarea următoarelor tipuri de acte juridice (enumerarea nu este limitativă):

 • promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, promisiuni unilaterale de vânzare și/sau cumpărare, pacte de opțiune;
 • acte de înstrăinare mobiliară și imobiliară;
 • acte de alipire și acte de dezmembrare a imobilelor;
 • acte de partaj;
 • contracte de închiriere și contracte de comodat;
 • contracte de împrumut cu și fară garanție;
 • contracte de ipotecă; contracte de gaj;
 • acte de novație, cesiuni de creanțe;
 • cesiuni de drepturi de orice fel;
 • contracte de mandat, de management;
 • acte constitutive ale societăților comerciale, ale asociațiilor non-profit și fundațiilor și acte adiționale de modificare și completare a actelor constitutive;
 • hotărâri AGA;
 • tranzacții între societăți: absorbție, fuziuni, divizări;
 • orice alte contracte reglementate de lege;
 • procuri generale și speciale;
 • declarații;
 • autentificarea acordurilor de mediere;
 • alte acte, la solicitarea părților;


c)    acordarea de consultații juridice scrise sau verbale, la solicitarea părților sau pe bază de contract cu durată determinată;
d)    certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
Conform art. 148 din Legea nr. 36/1995, notarul public certifică, la cerere, procesele-verbale și hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților societăților comerciale.
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
g) primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisurile originale prezentate de părți;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite la acest birou notarial;
l) servicii de carte funciară, constând în reprezentarea în relația cu Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea depunerii documentației pentru: înscrierea imobilelor în cartea funciară, radierea de sarcini din cartea funciară, obținerea de documente din arhiva de carte funciară, obținerea de extrase de carte funciară etc.;
o) orice alte operațiuni prevăzute de lege.

 

Solicita o estimare a costurilor

calculator

Nou!

Apostilarea și supralegalizare actelor notariale se efectuează la sediul Camerei Notarilor Publici București, după cum urmează: pentru apostilări la sediul din str. General Berthelot nr. 42A, sector 1, iar pentru supralegalizări la sediul din str. Icoanei nr.21, sector2.

GDPR
× Info! Sunt de acord sa apar in statisticile website-ului, ca vizitator. De acord Nu vreau